Otootje.nl

Logo | Otootje | otootje.nl

Algemene voorwaarden

Versie 08.04.2023

De Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de diensten van Xzata B.V. die beschikbaar zijn via de website www.xzata.com & www.otootje.nl, gelden voor zowel consumenten als professionelen.

Definities:

 • Advertentie: een op de website geplaatste advertentie waarin (motor)voertuigen worden aangeboden of gevraagd.
 • Otootje.nl is onderdeel van Xzata B.V, alle hieronder genoemde definities die van toepassing zijn op Xzata B.V. en Xzata.com zijn ook van toepassing op Otootje.nl
 • Xzata.com: de website van Xzata B.V., gevestigd in Landgraaf en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89029771; bezoek adres: De Koumen 146B, 6433 KE Hoensbroek, Nederland.
 • Database: de database van Otootje.nl waarin alle op de website weergegeven en niet weergegeven advertenties worden opgeslagen.
 • Diensten: de diensten die Xzata B.V. aan gebruikers aanbiedt, zoals beschreven in artikel 3 van de voorwaarden.
 • Gebruiker: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en gebruik maakt van de diensten van Xzata B.V.
 • Geregistreerde Gebruiker: een gebruiker die geregistreerd is op de website zoals beschreven in artikel 3 van de voorwaarden.
 • Koper: een gebruiker en/of een andere (rechts)persoon die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een verkoper met betrekking tot een (motor)voertuig dat in een advertentie te koop wordt aangeboden.
 • Privacy Statement: de verklaring van Xzata B.V. waarin wordt beschreven hoe de gegevens van gebruikers worden opgeslagen en verwerkt door of in opdracht van Xzata B.V. Deze verklaring is beschikbaar op de website.
 • Verkoper: een gebruiker en/of een andere entiteit die in een advertentie een (motor)voertuig te koop aanbiedt en/of een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een koper.
 • Voorwaarden: de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden Consumenten.
 • Website: de website www.otootje.nl die wordt onderhouden door Xzata B.V.
 • Zakelijke wederpartij: een rechtspersoon en/of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een wederpartij is van Xzata B.V., zowel contractueel als anderszins.

 

1 Toepasselijkheid

(1) Deze algemene voorwaarden regelen alle juridische relaties tussen Xzata B.V. en de gebruiker. Bovendien zijn de richtlijnen voor het plaatsen van een advertentie en ons privacybeleid ook van toepassing.

(2) Door de website te bezoeken, de informatie op de website te gebruiken of informatie aan te leveren voor het plaatsen van een advertentie, gaat de gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden.

(3) Xzata B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te vervangen. De gebruiker kan dan direct de diensten van Xzata B.V. opzeggen conform artikel 11 van de voorwaarden. Als de gebruiker na wijziging of vervanging van de voorwaarden ervoor kiest om de diensten van Xzata B.V. te blijven gebruiken, zullen de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment van toepassing zijn op de juridische relatie tussen Xzata B.V. en de gebruiker.

(4) De voorwaarden zijn niet van toepassing op de juridische relatie tussen Xzata B.V. en zakelijke tegenpartijen. Voor deze relaties zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden Professionals van toepassing.

2 Diensten van Xzata B.V.

 (1)  Xzata B.V. is een platform waar autohandelaren en particuliere verkopers hun (motor)voertuigen te koop kunnen aanbieden en in contact kunnen komen met potentiële Kopers. Xzata B.V. biedt op de Website een platform waarop Verkopers en Kopers direct of indirect in contact met elkaar worden gebracht. Gebruikers en Verkopers kunnen Xzata B.V. gegevens aanleveren die door Xzata B.V. worden omgezet in een Advertentie op de Website. Gebruikers en kopers kunnen advertenties bekijken en op basis hiervan een overeenkomst aangaan met de Verkoper. Xzata B.V. heeft hierbij alleen een faciliterende rol. Xzata B.V. is geen financiële instelling. Xzata.com biedt geen financiële diensten of producten aan, zoals leningen, krediet of verzekeringen.

(2) Xzata B.V. kan Geregistreerde Gebruikers benaderen via hun verstrekte e-mailadres om hen te informeren over de prestaties van hun Advertentie, betaalde en gratis promotiemogelijkheden en alternatieve verkoopmethodes.

(3) Gebruikers kunnen de informatie op de Website raadplegen en gebruiken voor persoonlijk gebruik. De door Xzata B.V. beschikbaar gestelde (concept)overeenkomsten en checklists zijn bedoeld als minimale leidraad en zijn gericht op de gemiddelde gebruiker onder normale omstandigheden. Voor specifieke documenten afgestemd op de gebruiker en zijn situatie, moet de gebruiker een professioneel raadplegen.

(4) Xzata B.V. is nooit betrokken bij een rechtsverhouding of overeenkomst die tot stand komt tussen een Verkoper en een Koper via de Website of de daarop opgenomen informatie. Indien Xzata B.V. de gebruiker wijst op alternatieve verkoopmethoden, is dit alleen een suggestie. Xzata B.V. is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze alternatieve verkoopmethoden.

(5) De Gebruiker kan geen aanspraak maken op het behoud van bepaalde Diensten of delen daarvan. Xzata B.V. behoudt zich het recht om haar Diensten te wijzigen of te beëindigen.

3 Registratie door de gebruiker 

(1) Om gebruik te maken van bepaalde diensten van Xzata B.V., moet de gebruiker zich registreren op de website. Registratie is alleen toegestaan voor gebruikers die volwassen en volledig handelingsbekwaam zijn. Registratie vindt plaats door het kopen van advertentieruimte op de website en / of door het invullen en ondertekenen van onze advertentie- en of consignatie-contracten.

(2) Bij een aankoop en registratie moet de gebruiker zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres opgeven. De gebruiker moet de gegevens op waarheid invullen en bij wijzigingen de geregistreerde gegevens onmiddellijk bijwerken. Elke gebruiker mag zich slechts één keer bij Xzata B.V. registreren. Registraties zijn niet overdraagbaar en mogen alleen door de geregistreerde gebruiker worden gebruikt.

(3) Het e-mailadres en het wachtwoord vormen de toegangsgegevens voor het gebruik van de verplichte registratiediensten van Xzata B.V.

(4) De ingevoerde persoonsgegevens zullen door Xzata B.V. worden verwerkt en bewaard om een advertentie te kunnen herleiden naar één gebruiker en om de verplichtingen van de gebruiker uit de Voorwaarden af te dwingen. De gegevens worden ook gebruikt om andere diensten onder de aandacht van de gebruiker te brengen. De Privacy Statement is van toepassing op de verzamelde persoonsgegevens en de verwerking daarvan.

(5) Xzata B.V. behoudt zich het recht voor om registraties waarbij de gebruiker zich langer dan 12 maanden niet heeft gemeld, te verwijderen.

(6) Xzata Exclusive behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van (verder) gebruik van de Website, onder meer door zijn registratie te blokkeren, indien de Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden en/of indien een Gebruiker de belangen en/of de goede naam Xzata B.V. schaadt.

4 Gegevens aanleveren ten behoeve van een Advertentie

(1) Alleen geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om gegevens aan te leveren aan Xzata B.V., die Xzata B.V. vervolgens onder voorwaarden kan omzetten in een advertentie op de website. Door zich te registreren en gegevens aan te leveren via het menu “verkopen”, geeft de gebruiker aan Xzata B.V. toestemming om de gegevens om te zetten in een advertentie. Xzata B.V. beslist of zij de gegevens daadwerkelijk zal omzetten in een advertentie.

(2) Er is een limiet van honderd advertenties per gebruiker tegelijkertijd op de website. Wanneer een gebruiker probeert meer dan honderd advertenties tegelijkertijd te plaatsen of meer dan honderd verschillende advertenties per maand, kan Xzata B.V. besluiten om de overtollige advertenties te verwijderen.

(3) Xzata B.V. behoudt zich het recht voor om alle advertenties van een gebruiker te verwijderen wanneer de gebruiker in strijd is met de voorwaarden.

(4) Advertenties zijn maximaal 52 weken zichtbaar op de website, tenzij de gebruiker eerder een verzoek om verwijdering doet via zijn gebruikersaccount of schriftelijk. Xzata B.V. zal dit verzoek direct uitvoeren en binnen 6 werkdagen is de advertentie van de server verwijderd. Na 52 weken kan Xzata B.V. besluiten om de advertentie van de website te verwijderen.

(5) Xzata B.V. is niet gehouden om de door de Gebruiker aangeleverde informatie om te zetten in een Advertentie. Xzata B.V. heeft te allen tijde het recht om de omzetting van de gegevens te weigeren en om de beschikbaarheid van geplaatste Advertentie op de Website qua grootte en tijd te beperken. Tevens heeft Xzata B.V. het recht om een Advertentie uit de Database of van de Website te verwijderen of de omleiding van een Advertentie te verhinderen, wanneer de door de Gebruiker aangeleverde gegevens naar de mening van Xzata Exclusive:

 • niet voldoen aan de Eisen aan het opstellen van advertenties, en/of;
 • in strijd zijn met toepasselijke wet
 • en/of regelgeving, en/of;
 • in strijd zijn met de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, en/of;
 • een andere Gebruiker onheus bejegenen, en/of;
 • de belangen en/of de goede naam Xzata B.V. schaden.

5 Verantwoordelijkheid voor inhoud

(1) De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aanlevert voor registratie en de advertentie. Xzata B.V. is niet verplicht om de juistheid van deze gegevens te controleren. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de gegevens niet in strijd zijn met wet- en regelgeving en geen rechten van derden schenden. De gebruiker moet direct fouten melden aan Xzata B.V. of verzoeken om gegevens te verwijderen wanneer deze niet voldoen aan de eisen of in strijd zijn met wet- en regelgeving of rechten van derden. De gebruiker kan correcties en verwijderingen doorgeven via zijn gebruikersaccount en Xzata B.V. zal deze direct uitvoeren.

(2) De gebruiker is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aanlevert aan Xzata B.V. en moet ervoor zorgen dat deze geen virussen of malware bevatten en geen schade aan Xzata B.V. of de website of derden toebrengen. Indien de gegevens schade toebrengen, behoudt Xzata B.V. zich het recht voor om deze schade te verhalen op de gebruiker.

6 Gebruiksrechten

Door gegevens aan te leveren voor een advertentie, geeft de gebruiker aan Xzata B.V. en haar verbonden bedrijven toestemming om de advertentie en de inhoud daarvan te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing, promotie en/of advertentiedoeleinden. Dit betekent dat een advertentie of een gedeelte daarvan, door Xzata B.V. en haar verbonden bedrijven, op andere websites, gedrukte media, internet of televisie getoond kan worden. De gebruiker garandeert bevoegd te zijn om deze licentie te verstrekken. Xzata B.V. en haar verbonden bedrijven hebben ook het recht om de gegevens te archiveren, op te slaan in databases, te bewerken en met andere inhoud te verbinden en deze handelingen door derden uit te laten voeren.

 7 Rechten aan de database

(1) Alle intellectuele eigendomsrechten van de website en de database behoren uitsluitend toe aan Xzata B.V. en/of haar licentiegevers. De rechten van de gebruiker met betrekking tot de door hem aangeleverde gegevens blijven hierdoor onaangetast.

(2) De gebruiker mag de website, de database of enige inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van Xzata B.V. niet aan derden ter beschikking stellen, reproduceren, verspreiden, verzenden of op een andere manier verwerken. Dit betekent dat de gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xzata Exclusive, geen substantieel deel van de inhoud van de website of de database mag opvragen en hergebruiken en/of geen niet-substantiële delen van de inhoud van de database mag herhaaldelijk en systematisch opvragen en hergebruiken zoals beschreven in de Databankenwet. Het automatisch opvragen van gegevens via scripts, het vermijden van zoekfilters met zoeksoftware of vergelijkbare maatregelen is niet toegestaan.

 8 Vrijwaring en Aansprakelijkheid

(1) Xzata B.V. is nooit betrokken bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een verkoper en een koper, via gebruik van de website en/of de daarop opgenomen informatie of door verwijzing naar een andere verkoopmethode. Xzata B.V. is daarom op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele (schadevergoedings)claims die voortkomen uit de rechtsverhouding of overeenkomst die tussen koper en verkoper tot stand is gekomen of ontstaan via (de informatie op) de website. De gebruiker vrijwaart Xzata B.V. indien nodig voor de in dit punt genoemde claims en eventuele buitengerechtelijke juridische kosten van Xzata B.V.

(2) Xzata B.V. is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker oploopt als gevolg van de diensten van Xzata B.V. of van de bedrijven die zij inschakelt, zoals: (i) onjuiste of incompleet informatie op de website, (ii) inhoud van de website of advertenties die in strijd zijn met de wet of met rechten van derden, (iii) gebreken in kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de aangeboden objecten, (iv) problemen met de beschikbaarheid, handelingsbekwaamheid of valse identiteit van kopers of verkopers, (v) technische problemen met de website, (vi) weigering om een advertentie te plaatsen of een gebruiker te registreren, (vii) verwijdering van een advertentie of registratie van een gebruiker, (viii) weigering om toegang te verlenen tot de database of inhoud te plaatsen in de database, (ix) verwijdering van bestanden van een gebruiker die virussen of vergelijkbare schadelijke programma’s bevatten, (x) onjuiste of incomplete adviezen, tips of andere informatie op de website, en (xi) verwijzingen naar andere websites en de inhoud daarvan.

(3) Mocht Xzata B.V. toch aansprakelijk zijn voor schade van een gebruiker, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de gebruiker. Hieronder valt onder andere de kosten voor het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade, de kosten voor het verhelpen van de gebrekkige prestatie van Xzata B.V. en de kosten voor het voorkomen of beperken van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade.

(4) Xzata B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of verlies van gegevens.

 (5) De aansprakelijkheid van Xzata B.V. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Xzata B.V. in het specifieke geval uitbetaalt.

(6) De beperkingen van aansprakelijkheid die in deze paragraaf zijn opgenomen, gelden ook voor de werknemers van Xzata B.V.

 9 Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De Website bevat links naar externe websites of diensten die niet beheerd worden door Xzata B.V. Xzata B.V. heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wanneer de gebruiker deze externe websites bezoekt, valt hij onder de regels van de betreffende website.

 10 Opzegging

 • De gebruiker kan de diensten van Xzata B.V. op elk moment beëindigen door contact op te nemen via WhatsApp, Messenger of e-mail. Hierdoor zal de gebruiker niet langer in staat zijn om nieuwe gegevens in te dienen voor een advertentie of bestaande gegevens aan te passen. Bovendien zullen de advertenties van de gebruiker niet langer zichtbaar zijn op de website.
 • (2) Xzata B.V. kan de dienstverlening aan de Gebruiker te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van 14 dagen. Het recht van Xzata Exclusive om een registratie te blokkeren of een Advertentie te verwijderen blijft hierdoor onveranderd.
 • (3) Xzata B.V. kan haar dienstverlening op elk moment onmiddellijk beëindigen als de Gebruiker de voorwaarden niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig naleeft.

11 Slotbepalingen

 • Op de relatie tussen Xzata B.V. en de gebruiker is het Nederlandse recht van toepassing.
 • (2) De rechtbank te Utrecht is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Xzata B.V. en de Gebruiker.
1Vragen?